Ἄσκησις πρώτη (2018)

Instructions

For this ἄσκησις take a selfie, print it out, and label all the features mentioned ἐν τῷ πέμπτῃ ἀναγνώσματι. You can also take a selfie and then use an application to label the features without printing it out. Then send the labeled document to me via email or as a text.

Leave a Reply