Ἄσκησις δευτέρα (2018)

Instructions

Ἀποκρίνεσθε τὰ ἑπόμενα ἐρωτήματα ἐν τᾠ σῷ βιβλίῳ γράφοντες. Then take a picture of the answers in your journal (τὸ βιβλίον) and attach it to a reply to this post or send it to your διδάσκαλος as an attachment to an email message or as a text.

τὸ πρῶτον ἐρώτημα· ποίαν κόμην τὸ χρῶμα ἔχεις;

ἡ ἀπόκρισις· ἡ κόμη ἐμοῦ ἐστὶ  _____________ τὸ χρῶμα.

τὸ δεύτερον ἐρώτημα· πόσους ὀδόντας ἐν τῷ στόματι ἔχεις;

ἡ ἀπόκρισις· _____________ ὀδόντες εἰσὶ ἐν τῷ ἐμῷ στόματι.

τὸ τρίτον ἐρώτημα· ἆρά ἐστι τὰ ὦτα σοῦ διαπεπρακότα καὶ ἔχεις ἑλικτῆρες;

ἡ ἀπόκρισις εἰ τὰ ὦτα σοῦ οὐ διαπεπρακότα· τὰ ὦτα ἐμοῦ οὐ διαπεπρακότα, ἀλλὰ τὰ ὦτα τοῦ/τῆς ______________ ἐμοῦ διαπεπρακότα ἐστί.

ἡ ἀπόκρισις εἰ τὰ ὦτα σοῦ διαπεπρακότα· τὰ ὦτα ἐμοῦ διαπεπρακότα, καὶ ἐμοί εἰσι _____________ ἑλικτῆρες. (τὸν ἀριθμὸν τῶν ἑλικτήρων ἐνταῦθα γράφε.)

Leave a Reply