Ἄσκησις τρίτη (2018)

Instructions

Ἀποκρίνεσθε τὰ ἑπόμενα ἐρωτήματα ἐν τᾠ σῷ βιβλίῳ γράφοντες. εἶτα φωτογράφετε τὰς ἀποκρίσεις and send the image as an attachment to an email message or text message.

τὸ πρῶτον ἐρώτημα· ἆρα γράφεις τῇ δεξιᾷ χειρὶ ἢ ἀριστερᾷ;

ἡ ἀπόκρισις· γράφω τῇ _______________ χειρί.

τὸ δεύτερον ἐρώτημα· πόσα ἄρθρα ἔχει ἡ χείρ;

ἡ ἀπόκρισις· ἡ χείρ ἐμοῦ ἔχει _______________ ἄρθρα.

τὸ τρίτον ἐρώτημα· κάτω ἐστὶ κατάλογος τῶν ὀνομάτων. ἐν τίσι Ἀγγλικοῖς ὀνόμασι φαίνεται τάδε ὀνόματα;

ἡ ἀπόκρισις·
κεφαλή encephalitis
βραχίων _______________
ἄρθρον _______________
ῥίς _______________
γλῶττα _______________

Leave a Reply